Pravidla zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je společnost TYMBE a.s., se sídlem Černopolní 228/37a, 613 00 Brno, IČO: 058 92 538 kontaktní elektronická adresa [email protected] (dále jen správce)

Subjekt údajů

jsi ty osobně, tedy zájemce o brigádu (nebo též Tymber) přihlašující se do webové aplikace na stránce www.tymbe.com (dále jen aplikace).

V jakém rozsahu budou tvé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce Tvé osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém jsi je Správci poskytl/a při registraci do aplikace, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaj o národnosti, místo a datum narození, rodné číslo nebo údaj o tom, že nemáš české rodné číslo, pohlaví, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa pokud není stejná jako trvalé bydliště.

Po provedení registrace a pro účely ověření základních identifikačních údajů a potvrzení registrace od Tebe budeme chtít také fotku nebo scan Tvého občanského průkazu. Je jen na Tobě, jestli nám jej poskytneš, protože bez Tvého souhlasu jej nesmíme zpracovávat, ale pokud nám jej neposkytneš nebudeme schopni ověřit Tvou totožnost pro pracovněprávní účely a tím pádem ti nebudeme schopni nabídnout žádnou brigádu. Jakmile tvou totožnost verifikujeme, fotku občanky okamžitě smažeme a nebudeme ji nikomu předávat ani dále uchovávat.

Následně můžeš svůj profil obohatit rovněž o elektronické kopie dalších svých dokladů, jako je třeba řidičák, potravinářský průkaz, oprávnění pro vysokozdvižný vozík apod. Přidání těchto nebo dalších dokumentů je taky jen na Tvém svobodném rozhodnutí, nicméně pro některé brigády jsou dokladem nezbytné kvalifikace a bez těchto dokladů se nebudeš moct na příslušnou brigádu přihlásit. Nahrané doklady budeš moct kdykoliv ze svého účtu smazat, pokud nebudou potřeba pro jiný účel (např. Tvůj zaměstnavatel je nemusí uchovávat pro případ kontroly). Pro některé brigády může být zaměstnavatel ze zákona oprávněn ověřit Tvou bezúhonnost. V takovém případě bude nutné, abys nahrál rovněž kopii aktuálního výpisu z rejstříku trestů. Jakmile bude ověřena Tvá bezúhonnost pro danou pozici kopii výpisu smažeme.

K jakému účelu budou tvé osobní údaje zpracovávány správcem?

Tvé osobní údaje zpracovává Správce za těmito účely:

 • Registrace, ověření totožnosti a poskytnutí přístupu do aplikace, v rámci které můžeš kontaktovat svého potenciálního nového zaměstnavatele;
 • Poskytnutí tvých osobních údajů potenciálnímu zaměstnavateli, případně uživateli, půjde-li o brigádu formou dočasnéhp přidělení agenturních pracovníků, na jehož nabídku umístěnou v aplikaci se rozhodneš reagovat („využití aplikace“).

Pokud to neodmítneš, budeme ti jako svému zákazníkovi e-mailem posílat obchodní komunikaci (obchodní sdělení, včetně nabídek pracovních pozic z webových stránek www.tymbe.com, newslettery, průzkumy trhu, průzkumy spokojenosti poskytovaných služeb, marketingové analýzy a podobně).

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem pro zpracování Tvých osobních údajů je plnění smlouvy mezi Správcem a Tebou. Smlouva, kterou spolu uzavíráme Tvou registrací do aplikace, Tě opravňuje k využití aplikace. Správce Ti v rámci této smlouvy tedy nabízí aplikaci jako platformu, kde si můžeš vybírat z nabídek prezentovaných různými zaměstnavateli a případně Správce předá Tvé osobní údaje Tebou vybranému zaměstnavateli. Kopie Tvých dokladů zpracováváme na základě Tvého souhlasu, který můžeš kdykoliv odvolat tím, že doklad jednoduše smažeš. Pokud by to z jakéhokoliv důvodu nešlo, napiš nám na uvedený kontakt nebo do chatovacího okna na našem webu.

Získání práce je ale pouze na Tobě. Správce není agenturou práce ani žádným způsobem nezprostředkovává zaměstnání. Správce nezastupuje ani nejedná za jednotlivé zaměstnavatele a nabídky jednotlivých zaměstnavatelů nijak nemoderuje. Správce si pouze vyhrazuje právo odstraňovat z aplikace obsah, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy.

Obchodní komunikaci Ti pak na Tvůj e-mail budeme posílat jako našemu zákazníkovi, ledaže s tím vyjádříš nesouhlas předem nebo kdykoliv později formou odhlášení z příslušné komunikace.

Po jak dlouhou dobu bude správce tvé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude tvé osobní údaje zpracovávat pro shora vymezené účely po dobu 4 let od tvé poslední aktivity v rámci aplikace.

Obchodní komunikaci ti budeme zasílat pouze po dobu, dokud nevyjádříš námitku proti zasílání takové komunikace. Tuto námitku podáš tím, že klikneš na odhlašovací odkaz v kterékoliv ze zaslaných obchodních zpráv.

Kdo všechno bude mít přístup k tvým osobním údajům?

K tvým osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří nám poskytují různé služby (např. IT poskytovatelé, poskytovatelé poštovních služeb). S těmito obchodními partnery máme uzavřené příslušné smlouvy, které poskytují vhodné záruky a zajišťují náležitou ochranu tvých práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

V případě, že se rozhodneš využít některé z nabídek práce v aplikaci, předáme tvé osobní údaje také tomuto potenciálnímu zaměstnavateli, případně uživateli, půjde-li o nabídku agenturního přidělení.

Jakým způsobem můžeš kontaktovat správce?

Správce můžeš kontaktovat na emailu: [email protected] nebo písemně na adrese sídla správce, tj. Černopolní 228/37a, 613 00 Brno. Správce je oprávněn požadovat prokázání tvé totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k tvým osobním údajům. Za účelem uchovávání záznamů o plnění právních povinností Správce je veškerá komunikace mezi tebou a správcem monitorována.

Jaká máš v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k svým osobním údajům máš zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato svá práva můžeš vykonat kontaktováním Správce na shora uvedené adrese ať už e-mailem, poštou nebo klidně i osobní návštěvou v našem sídle. V běžných pracovních hodinách je Ti také k dispozici některý z našich zaměstnanců na chatu, který je umístěn na našem webu.

Jsi povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytneš?

Své osobní údaje poskytuješ zcela dobrovolně. Nemáš žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že své osobní údaje neposkytneš, nehrozí ti žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytneš, nebude ti správce schopen umožnit řádně využít aplikaci, bez nich to totiž nedává smysl.

Jak jsou Tvé osobní údaje zpracovávány a zabezpečeny?

Tvoje osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Veškeré osobní údaje, které správci poskytneš, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. POZOR: Ty sám ale neseš odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o svém účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.

Potvrzení přečtení pravidel zpracování osobních údajů

Blížíme se do finále, odesláním registračního formuláře potvrzuješ, že sis výše uvedené informace přečetl/a a že jsi jim porozuměl/a.

Tak to máme za sebou a teď hurá do ringu, kde na tebe čekají ty největší pecky. Ať se ti daří, Tymbere a vítej mezi námi!